آمار بازدید
  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 92
  • بازدید دیروز: 540
  • بازدید هفته: 1554
آخرین دیدگاه‌ها
اوقات شرعی


آمار

بچّه مُلیّی قدیم (مکتب خانه قدیم)

یادِ     ملّا     کُنمُ       و پَی     سَبَقو                                                  عمّه   جُز       کُهنیه یَ    با اُو وَرَقو

هُ پتو مَ     همگی    صَف     مَکَشی                                                خورَّ    آ خون هُ زِرِ     رَف  مَکَشی

خر گز ِ تَّره بُو ُو رِسموُو بند   و فلکَ                                               جر ئتِ حرفَ ، کُ دوز و   کلکَ

پر چِ دسترخُونَ ولقمه نونِ   اَو زدییَ                                                پنیرُ و لچَّ هُ رو دستُنِ  با چُو   زدیی

خُبُ طُرفه  همگی    یاد        مَگُرُف                                              به رَوَنی همگی هم بِبِجی یاد مَگُرُف

حرفِِ آخون هَمَمَه    گُوش     میکی                                            بَعضَ وختو م دگه    فر  مُش   میکی

قُر ُوو می خُن دو سه دَو     از سرِ  نو                                            رَوُوُ  می کی به زُورِ خر  گز و    چَو

تاک به عمّه مَرَسی خُرماو کشکش مَوُوُ                                       نِرَ سیده   نخودُ و ُنقلُخَ   از پِش مَوُ ُو

شِرِ نی ،کِشته    وو جُوز  قَن      می دا                                         سهمِ آخُون دو    سه کَلّیِ قَن   می دا

َوختِ ُقروُوُ تَممی هُ رویِ صندُقچه می شو                              با صَدا یِ وَالضّحا رَوُوُ هُ تی کو چه می شو

هَمَمه با   ادبُ و  بَعضَ   نُخله هُ     مُوُ یو                                    می شُو از    نَسیوُ     شر منده         رُیُو و

دَ نه سَخ  بُو   رَوِ شُن    سختِ    قد یم                                          به رَو نی    بِبِجی   ا یَگُنِ رَبِّ    کر یم

شُود ه حا له      رَ وِ شُو   ساده و   خُب                                       نوارُن       صو تییِ   آ ماده         و خُب

به    اِ شَره     بچّه گُر    یاد خَ        مَدَن                                      یاد خَ   هَم قِصّه گُنِ     شاد خَ      مَدَ ن  

گاهه      تصو یرُ و    صدا   با   حر کت                                    کَلَمن،   سَعفَصُ    و      بَعدِش     قَرَ شت

دَ نه    دا ستانُ     و انیمیشن         و شعر                                    بعد   ازُو نجَم   ادبُ       و قِصَّه یِ     مهر

حر کت          با رَو  شُون    سَده      بَشه                                  خُب    کَلُم    قُر وُو  خَ       یاد دَدَه    بَشه

َزورو    زِرو  و پِشُ   و سا کن و و جَز م                                  مَـــدُّ و تشد یدُ  و  الف   ای    هَمه   نظم 

با مُر بّی خُبُ و       دا نا م     غَمَ     نِس                                   حا فظِ   قُر وُو      کلا سَم    کَمَ        نِس  

بچّه   گُن یک     دو سه   سَله ر   تو نِگا                                  حا فظِ    قُر وُوُ      بَشن   تُور        به خدا 

ما خَه   پیر     شُو وُ وُ   بِرَف   اَر مُو بِمُن                                 هُ رو یِ  رَف   دو سه تَه     قُر  وُ وُ     بِمُن 

 

   

شعر محلی فردوس از آقای علیرضا  عز یز ی استاد و محقق در حوزه فرهنگ- دبیر ادبیّا ت شهر ستا ن فر دوس   سوّ م خر داد  ۸۶

               

۳ نفر این پست را پسندیده اند

دادن پاسخ