آمار بازدید
  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 70
  • بازدید دیروز: 206
  • بازدید هفته: 808
آخرین دیدگاه‌ها
اوقات شرعی


آمار

گلی از گلشن راز

ابیاتی از گلشن راز که شمه ای از بیان حال و مقام عرفانی شیخ محمود شبستری و معرفی منظومه مزبور از زبان خود این عارف بزرگ است

چو آشـــامیدم آن پیمــانه را پــاک                   درافتادم زمســـتی برســـرخاک

کنون نه نیســتم در خود، نه هسـتم              نه هشیارم، نه مخمورم، نه مستم

گهــی چون چشم او دارم سرخوش               گهی چون زلف او باشم مشــوَّش

گهــی از خــوی خود در گلخنم من                 گهــی از روی او در گلشـــنم من

از آن گلشــن گرفتــم شمـه ای باز                نهـــادم نــــام او را گلشـــن راز

در او از راز دل، گل ها شکفته است              که تا اکنون کسی دیگر نگفته است

زبـان ســوســن  او جمله گویاست                عیــون نرگس او جملـه بینـــاست

تأمل کــن بــه چشــــم دل یکــایک                که  تا  برخیزد از پیش تو این شک

ببیــن منقــول و معقــول و حقــایق               مصفـــا کـــرده در علــم دقـــایق

به چشـــم منکری منگر در او خـوار               که گل ها گردد اندر چشم تو خــار

نشــان نـاشناسی ناسپاســی است          شناسایی حق در حق شناسی است

غرض زین جمله تا آن گـــر کند یاد                عزیــــزی گویــم و رحمت بر او باد

به نام خویش کــــردم ختم و پایان               الهـــی عاقبت محمــــود گـــردان

 

۶ نفر این پست را پسندیده اند

دادن پاسخ